Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dental surgeon /'dentlsɜ:dʒən/  

  • nha sĩ