Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dental plate /'dentlpleit/  

  • lợi giả (cắm răng giả)