Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dental hygienist /dentlhai'dʒi:nist/  

  • phụ tá nha sĩ (làm vệ sinh răng)