Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] răng
  a dental treatment
  sự chữa răng
  dental sounds
  (ngôn ngữ học) âm răng

  * Các từ tương tự:
  dental floss, dental hygienist, dental plate, dental surgeon