Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

denouement /,dei'nu:mɒη/  /,deinu:'mɔη/

  • Danh từ
    đoạn kết
    in a surprising denouement, she becomes a nun
    trong đoạn kết gây ngạc nhiên, chị ta trở thành một nữ tu