Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demolishment /di'mɔliʃmənt/  

  • Danh từ
    sự phá huỷ; sự đánh đổ