Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demoiselle /demwɑ:'zel/  

  • Danh từ
    con chuồn chuồn
    con hạc
    (từ cổ,nghĩa cổ) cô gái, thiếu nữ