Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

democratic /,demə'krætik/  

 • Tính từ
  dân chủ
  democratic rights
  quyền dân chủ
  a democratic society
  một xã hội dân chủ
  democratic participation
  sự tham gia dân chủ

  * Các từ tương tự:
  Democratic Party, democratic-republican party, democratically