Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demarcate /'di:mɑ:keit/  

  • Động từ
    phân ranh giới
    sân chơi được phân ranh giới bằng một đường vạch trắng