Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demand bill /di'mɑ:ndbil/  

  • hối phiếu thanh toán theo yêu cầu