Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delivery van /di'livərivæn/  

  • (từ Mỹ)(như delivery truck)
    xe giao hàng