Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delivery note /di'livəri'nəʊt/  

  • (từ Anh)
    phiếu giao hàng