Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deliverer /di'livərə[r]/  

 • Danh từ
  người phát thư, người giao hàng
  người đỡ đẻ
  người trình bày, người phát biểu
  người chuyển giao, người giao nộp
  người giải thóat, vị cứu tinh