Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delicatessen /,delikə'tesn/  

  • Danh từ
    cửa hàng các món ăn ngon bán sẵn
    món ăn ngon bán sẵn (ở Mỹ)