Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deleteriously /,deli'tiəriəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] có hại