Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delayed sweep storage scope   

  • (kỹ thuật)
    bộ chỉ báo bộ trữ quét trễ