Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delayed pulse interval   

  • (kỹ thuật)
    khoảng cách xung trễ