Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] khéo léo, [một cách] khéo tay