Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defrauder /di'frɔ:də/  

  • Danh từ
    kẻ ăn gian, kẻ lừa gạt