Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defoliate /,di:'fəʊlieit/  

  • Động từ
    làm rụng lá (bằng chất hóa học…)