Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defensiveness /di'fensivnis/  

  • Danh từ
    tư thế bảo vệ, tư thế phòng thủ