Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defeature /di'fi:tʃə/  

  • Ngoại động từ
    làm cho không nhận ra được