Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deep-fry /,di:p'frai/  

  • Động từ
    (deep-fried)
    chiên (rán) ngập mỡ