Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deep-felt /'di:p'felt/  

  • Tính từ
    cảm thấy một cách sâu sắc