Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deep-drawn /'di:p'drɔ:n/  

  • Tính từ
    thở ra từ đáy sâu (tiếng thở dài)