Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deep-drawing /'di:p drɔ:iɳ/  

  • Danh từ (kỹ thuật)
    sự dàn mỏng
    sự vuốt dài