Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    trong thâm tâm
    I feel deep-down that he is untrustworthy
    trong thâm tâm tôi cảm thấy anh ta không đáng tin cậy