Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deep space /di:p'speis/  

  • không gian sâu thẳm (ở xa Thái dương hệ)