Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decree absolute /dikri:'æbsəlu:t/  

  • quyết định ly hôn