Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decoy-ship /di'kɔiʃip/  

  • Danh từ
    (quân sự), (hàng hải) tàu nghi trang, tàu du lịch