Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decoy-duck /di'kɔidʌk/  

  • Danh từ
    cò mồi (bạc bịp...)