Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decoy-bird /di'kɔibə:d/  

  • Danh từ
    chim mồi