Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decoder /di:'kəʊdə[r]/  

  • Danh từ
    người giải mã, bộ giải mã