Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deck-passenger /'dek,pæsindʤə/  

  • Danh từ
    hành khách trên boong