Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deck-house /'dekhaus/  

  • danh từ phòng trên boong