Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deck-chair /'dekt∫eə[r]/  

  • Danh từ
    ghế xếp (mặt bằng vải bạt)