Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deck-cargo /'dek'kɑ:gou/  

  • Danh từ
    hàng hoá trên boong