Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deck landing /'dek'lændiɳ/  

  • Danh từ
    (hàng không) sự hạ xuống boong (tàu sân bay)