Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (không) sự hạ xuống boong (tàu sân bay)