Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    bảng để quyết định