Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decision feedback equalizer   

  • (kỹ thuật)
    bộ cân bằng hồi tiếp để quyết định