Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decimate /'desimeit/  

  • Động từ
    sát hại
    bệnh dịch tả đã sát hại nhiều người