Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decimal-to-binary conversion   

  • (kỹ thuật)
    sự đổi thập phân ra nhị phân