Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decimal point /,desiml'pɔint/  

  • chấm thập phân (đặt sau con số đơn vị, ví dụ 15.65)