Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decimal number system   

  • (kỹ thuật)
    hệ thống số thập phân