Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    cơ số mười, cơ số thập phân