Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deceptiveness /di'septivnis/  

  • Danh từ
    tính dối trá, tính lọc lừa, sự làm cho lầm lẫn