Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decentralise /di:'sentrəlaiz/  

  • Động từ
    (chính trị)(cách viết khác decentralize)
    sự phân quyền