Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decentralisation /di:sentrəlai'zei∫n/  /di:sentrəli'zei∫n/

  • Danh từ
    (chính trị)(cách viết khác decentralization)
    phân quyền