Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decelerate /di:'seləreit/  

  • Động từ
    [làm] chạy chậm lại, hãm lại
    decelerate when approaching a corner
    chạy chậm lại khi tới gần một khúc đường cong